Florbalový tým........... Fosa hlad, Fosa hrát.

Florbalová pravidla

Situace vedoucí k vhazování

1.    Je-li míč neúmyslně zničen.

2.    Je-li míč poškozen.

Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší.

3.    Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa.

4.    Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté brány na původní místo, jakmile je to pokládáno za možné.

5.    Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na něj podezření, hra musí být okamžitě přerušena.

6.    Stane-li se během hry neobvyklá situace.

Rozhodčí posuzují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Za neobvyklé přerušení je vždy považováno: přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, zazní-li omylem siréna nebo je-li hra značně ovlivněna tím že míč zasáhl rozhodčího.

7.    Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

To platí i pro situaci, kdy se míč dostane do brány, aniž by přešel zepředu brankovou čáru.

8.    Není-li proměněno trestné střílení.

To platí i pro nesprávně provedené trestné střílení.

9.    Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem.

10.    Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou.

To platí i pro situaci, kdy potrestaný hráč vstoupí na hřiště před tím, než jeho vyloučení uplynulo nebo bylo zrušeno.

11.    Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

To platí i pro situaci, kdy hráči obou družstev spáchají přestupek současně.

12.    Pokud se rozhodčí neshodnou.

Obecná pravidla pro tresty

1.    Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo přestupek spáchal člen realizačního týmu, kapitán potrestaného družstva musí určit hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Pokud to kapitán odmítne nebo je-li v tom okamžiku trestán, hráče vyberou rozhodčí.

Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a příčinou vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder. Není-li přestupek vedoucí k vyloučení spáchaný v souvislosti s hrou, bude nařízeno vhazování. Je-li vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení.

Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.

2.    Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

Všechny tresty končí se závěrem utkání. Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné na stejné polovině hřiště jako jeho družstvo s výjimkou, když je zapisovatelský stolek a trestné lavice na stejné straně hřiště jako prostory pro střídání. V normální hrací době může potrestaný hráč opustit trestnou lavici během přestávky, ale nemůže opustit trestnou lavici během přestávky mezi normální hrací dobou a prodloužením. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.

Potrestaný hráč, který je zraněný, může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem v poli, který není v tom okamžiku trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo hráče, který ve skutečnosti odslouží trest, bude uvedeno v závorkách. Pokud zraněný hráč vstoupí do hry před uplynutím jeho trestu, bude vyloučen do konce utkání 1.

Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když skončí doba jeho vyloučení.

3.    Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů, kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.

Brankář potrestaný pětiminutovým trestem nebo osobním trestem musí odsloužit trest sám.

Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů ve chvíli, kdy už slouží tresty nebo ve spojitosti s pětiminutovým či osobním trestem, musí odsloužit tresty sám.

Jestliže brankář slouží tresty a družstvo nemá náhradního brankáře, má maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Kapitán proto vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným brankářem a vstoupil do hry, jakmile skončí brankářův trest. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.

4.    Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

Vyloučení na trestnou lavici

1.    Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.

2.    Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.

Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě vždy měřeny dříve než delší. Pokud je během odloženého vyloučení družstvo potrestáno dalším vyloučením, jako první bude měřeno dříve uložené odložené vyloučení.

3.    Družstvo, které má více než dva vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše.

Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstane na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo do doby, kdy po uplynutí pozdějších trestů, je jeho družstvu měřen už jen jeden trest. Všichni trestaní hráči opouštějí trestnou lavici v pořadí,jakém uplynou jejich tresty, stále se však musí přihlížet k pravidlům upravujícím počet hráčů na hřišti. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.

4.    Spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek vedoucí k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě.

Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a stejný hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat.

Následovat po sobě znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, začne se měřit druhý. To neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud měřeny a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče.

Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se začne měřit jeho osobní trest.

Pokud je hráč, který slouží osobní trest, vyloučen na trestnou lavici, měření zbytku osobního trestu se odloží, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry, jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici. Pokud spáchá potrestaný hráč přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloučení do konce utkání.

 

Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučením na trestnou lavici :

1.    Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče, zasáhne, blokuje, zvedne, drží nebo kopne do soupeře nebo soupeřovy hokejky. (901, 902, 903, 910, 912)

2.    Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky. (904, 913)

Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

3.    Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904)

To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.

4.    Pokud hráč přitlačí či strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně. (907)

5.    Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. (909)

6.    Požádá-li kapitán o přeměření čepele a výsledek měření je v souladu s pravidly. (bez signálu)

Trest odslouží kapitán družstva.

7.    Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu)

To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli.

8.    Vyzvedne-li si hráč v poli hokejku z jiného místa než z vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)

9.    Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)

Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.

10.    Brání-li hráč úmyslně ve hře soupeři, který neovládá míč. (911)

Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, narazí zády do soupeře nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem, bude nařízen pouze volný úder.

11.    Brání-li aktivně hráč v poli brankáři při výhozu. (915)

To je považováno za přestupek, pouze je-li protihráč uvnitř velkého brankoviště nebo je-li od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa, kde brankář získal kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře nebo snahu získat míč hokejkou.

12.    Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915)

Pokud je rozehrání či volný úder rozehrán ve chvíli, kdy se protihráč pokouší zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč.

13.    Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919)

To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku.

14.    Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920, 921)

15.    Dojde-li k špatnému střídání. (922)

Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže to není dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude pouze hráč vstupující na hřiště.

16.    Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti. (922)

Potrestán bude pouze jeden hráč.

17.    Pokud vyloučený hráč:

Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen.

Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.

Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925)

Zapisovatelský stolek o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení.

Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry.

18.    Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923)

To zahrnuje jak kratší tak delší časové období.

19.    Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům. (923)

To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.

20.    Zdržuje-li hráč úmyslně hru. (924)

To platí i pro zahození či odnášení míče hráčem provinivšího se družstva v přerušené hře, úmyslné blokování míče proti mantinelu či bráně nebo úmyslné ničení míče.

21.    Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924)

Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo svým jednáním blíží potrestání, musí být, je-li to možné, před učiněním případných opatření nejprve upozorněn kapitán družstva. Je-li trest uložen, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby trest odsloužil.

22.    Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925)

To platí i v situaci, kdy kapitán družstva neustále a bezdůvodně zpochybňuje rozhodnutí rozhodčích.

Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a menší přestupky ve srovnání s nesportovním chováním.

To také zahrnuje, jestliže člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí, pokud je to možné, realizační tým před opatřením nejprve upozorní.

23.    Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit bránu do správné pozice. (925)

Je povinností brankáře vrátit bránu do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné.

24.    Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)

25.    Používá-li hráč nesprávný dres. (bez signálu)

To zahrnuje i chybějící části dresu a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Veškeré nesprávné vybavení musí být nahlášeno řídícímu orgánu.

26.    Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu)

Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním.

27.    Účastní-li se utkání nesprávně očíslovaný hráč. (bez signálu)

Bude opraven zápis o utkání. Přestupky týkající se špatného číslování mohou vést pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Další případy tohoto přestupku musí být nahlášeny řídícímu orgánu.

 

Time–out

1.    Během normálního hracího času má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.

Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během  přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí usoudí, že by to negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v následujícím přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí branku, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po dalším signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu.

 

Střídání hráčů

1.    Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

Střídání musí být provedeno ve vlastním prostoru pro střídání družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než může střídající vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen až po přerušení hry.

 Zvláštní pravidla pro brankáře

1.    Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání.

Brankáři jsou označeni v zápise písmenem "G". Hráč označený jako brankář se nesmí stejného utkání účastnit jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem v poli, má družstvo maximálně tři minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny.

2.    Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, dočasně bez hokejky, dokud se nevrátí zpět.

Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště

 

Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

1.    Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání.

Kapitán je v zápisu označen písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění, onemocnění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném utkání zastávat tuto funkci.

2.    Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň má povinnost s nimi spolupracovat.

Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Potrestaný kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími, pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá během této doby žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodčími s výjimkou toho, kdy členové realizačního týmu požádají o time-out.

 

Obecná pravidla pro standardní situace

1.    Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.

Standardní situace jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.

2.    Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.

Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Signál pro přestupek rozhodčí ukáží jen pokud to považují za nutné, ale vždy v souvislosti s vyloučením a s trestným střílením. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder.

3.    Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.

Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.

 

Osobni Trest

1.    Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení vyloučení na trestnou lavici. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů.

Spáchá-li hráč, který právě slouží osobní trest, přestupek vedoucí k vyloučení na trestnou lavici, bude měření zbytku osobního trestu odloženo, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Petr

petrhk@email.cz

Hradec Králové

721421921

Vyhledávání

Nová rubrika

14.09.2015 13:37

Logo

26.04.2014 15:44

Úspěchy v sezoně 2013/2014

1.místo

AXA Cup 2014

2.místo

RockStar Cup 2014

12.05.2013 12:05

Úspěchy v sezoně 2012/2013

1.místo

AXA CUP 2013

3.místo

Florbalová liga amatérů

3.místo

Hořice 2013

2.místo

O pohár Bláznivé Viktorky

24.10.2011 18:00

Úspěchy v sezoně 2011/2012

1.místo

Renegard Cup 2012

1.a 2.místo

AXA CUP 2012

1.místo

O pohár Bláznivé Viktorky

2.místo

Urna Cup 2011

24.04.2011 11:11

Úspěchy v sezoně 2010/2011

3.místo

Česká Třebová

3.místo

Florbalová liga amatérů

3.místo

O pohár starostky Police n.M.

1.místo

Urna Cup 2010

08.08.2010 15:12

Úspěchy v sezoně 2009/2010

1.místo

Jaroměř Open 2010

3.místo

Florbalová liga amatérů

2.místo

AXA CUP 2010

2.místo

Červenovodský turnaj

18.10.2009 10:45

Počítadlo

 


počítadlo.abz.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode